快捷搜索:

【仙吕】点疑绛唇

【仙吕】点疑绛唇

作者:未知作者 朝代:元代
【仙吕】点疑绛唇原文
问柳寻芳,惜花怜月,心狂荡。名姓高扬,处处人瞻仰。
 【混江龙】樽前席上,偶尔相遇俏萧娘。闲通局肆,善晓宫商。樊素口偏宜
歌《白雪》,小蛮腰遍称舞《霓裳》。妖娆相。花无宿艳,玉无温喷鼻。
 【醉中天】行院都皆赏,女伴每尽伏降。宝髻钗攒金凤凰,万种风骚相。一
见了教人断肠,可憎样子容貌,宜梳宜画宜妆。
 【金盏儿】性温良,貌异常。晓诗书通合刺知棋象,兰心蕙性世无双。蛾眉
频扫黛,宫额淡涂黄。半弯罗袜窄,十指玉纤长。
 【后庭花煞】有精神有手腕,诸余里忒四行。出格心肠俏,过人手段强。细
考虑,风骚样子容貌,少个的亲心爱画眉郎。 赠妓
 淡扫蛾眉,粉容喷鼻腻,娇无力。绿鬓云垂,旖旎腰肢细。
 【混江龙】性资聪慧,对着这风花雪月有新题。金篦击节,翠袖擎杯。妙舞
几番银烛暗,清歌一曲彩云低。朝朝宴乐,夜夜佳期。偎红倚翠,绣幌罗帏。生
在这锦营花阵繁华地,逞风骚在销金帐里,叙幽情在燕子楼西。
 【油葫芦】则这除旧布新有尽期,少年时能有几?我则怕镜中白发老来催,
有一日花残色改容颜退,到头来怎是你终生计?床头又囊箧乏,门前又鞍马稀。
趁青春若得个夫君配,怎做得张郎妇李郎妻?
 【世界乐】引的些姣美郎君着意迷,使了虚脾;小儿识,陷人坑尽深难见底。
惹得人父母嫌,搬得人妻子离,便趱得钱财多有甚奇。
 【那吒令】盈斟着羽觞,则不如桑麻纺织;轻罗细丝,则不如荆钗平夷易近;珍
馐厚味,则不如家常饭食。免得弃旧人迎新婿,到大年夜来无是无非。
 【鹊踏枝】昨日个叙分袂,今日个待了解。眼眼前秋月春花,头直上兔走乌
飞。叹时间时间似箭,我则怕了局头兴尽悲来。
 【寄生草】早寻个归秋天,急转头也是迟,谁待要陪狂伴醉筵间立,谁待要
迎妍卖俏门前倚,谁待要打牙讪口闲调皮。少不得花浓酒酽无意偶尔休,那其间东君
不管人干瘦。
 【金盏儿】费追陪,笑相随,店主会了西家会,逐日家偶一为之强支持。擎
杯淹翠袖,翻酒污罗衣。抵若干惜花春起早,爱月夜眠迟。
 【后庭花】唤官身无了期,做场面抵暮归。则待学不下堂荆布妇,怎做得出
墙花临路岐?使了些巧心计心情,那里有真情实意。迷魂汤滋味美,纸汤瓶热火煨。
初重逢一壁儿喜,才分袂便泪垂。
 【青歌儿】趱下些家缘家计,做不着盘川盘缠。不问生熟办酒食,他便要弄
盏传杯。说是谈非,斜眼相窥,吵嘴涎垂。吃得来七颠八倒醉淋漓,受不得腌
替气。
 【尾声】跳不出引魂灵的绮罗丛,迷后辈莺花队,费精神花朝月夕。醉舞狂
歌供宴集,樽席上做小伏低,敛愁眉强整容仪。你就是法酒肥羊不甚美,子不如
绩麻拈絮,随缘活计,那其间方是得便宜。
【仙吕】点疑绛唇拼音解读
wèn liǔ xún fāng ,xī huā lián yuè ,xīn kuáng dàng 。míng xìng gāo yáng ,chù chù rén zhān yǎng 。
 【hún jiāng lóng 】zūn qián xí shàng ,ǒu rán xiàng yù qiào xiāo niáng 。xián tōng jú sì ,shàn xiǎo gōng shāng 。fán sù kǒu piān yí
gē 《bái xuě 》,xiǎo mán yāo biàn chēng wǔ 《ní shang 》。yāo ráo xiàng 。huā wú xiǔ yàn ,yù wú wēn xiāng 。
 【zuì zhōng tiān 】háng yuàn dōu jiē shǎng ,nǚ bàn měi jìn fú jiàng 。bǎo jì chāi zǎn jīn fèng huáng ,wàn zhǒng fēng liú xiàng 。yī
jiàn le jiāo rén duàn cháng ,kě zēng mó yàng ,yí shū yí huà yí zhuāng 。
 【jīn zhǎn ér 】xìng wēn liáng ,mào fēi cháng 。xiǎo shī shū tōng hé cì zhī qí xiàng ,lán xīn huì xìng shì wú shuāng 。é méi
pín sǎo dài ,gōng é dàn tú huáng 。bàn wān luó wà zhǎi ,shí zhǐ yù xiān zhǎng 。
 【hòu tíng huā shà 】yǒu jīng shén yǒu jì liǎng ,zhū yú lǐ tuī sì háng 。chū gé xīn cháng qiào ,guò rén shǒu duàn qiáng 。xì
sī liàng ,fēng liú mó yàng ,shǎo gè de qīn xīn ài huà méi láng 。 zèng jì
 dàn sǎo é méi ,fěn róng xiāng nì ,jiāo wú lì 。lǜ bìn yún chuí ,yǐ nǐ yāo zhī xì 。
 【hún jiāng lóng 】xìng zī cōng huì ,duì zhe zhè fēng huā xuě yuè yǒu xīn tí 。jīn bì jī jiē ,cuì xiù qíng bēi 。miào wǔ
jǐ fān yín zhú àn ,qīng gē yī qǔ cǎi yún dī 。cháo cháo yàn lè ,yè yè jiā qī 。wēi hóng yǐ cuì ,xiù huǎng luó wéi 。shēng
zài zhè jǐn yíng huā zhèn fán huá dì ,chěng fēng liú zài xiāo jīn zhàng lǐ ,xù yōu qíng zài yàn zǐ lóu xī 。
 【yóu hú lú 】zé zhè sòng jiù yíng xīn yǒu jìn qī ,shǎo nián shí néng yǒu jǐ ?wǒ zé pà jìng zhōng bái fā lǎo lái cuī ,
yǒu yī rì huā cán sè gǎi róng yán tuì ,dào tóu lái zěn shì nǐ zhōng shēn jì ?chuáng tóu yòu náng qiè fá ,mén qián yòu ān mǎ xī 。
chèn qīng chūn ruò dé gè liáng rén pèi ,zěn zuò dé zhāng láng fù lǐ láng qī ?
 【tiān xià lè 】yǐn de xiē jun4 qiào láng jun1 zhe yì mí ,shǐ le xū pí ;xiǎo ér shí ,xiàn rén kēng jìn shēn nán jiàn dǐ 。
rě dé rén fù mǔ xián ,bān dé rén qī zǐ lí ,biàn zǎn dé qián cái duō yǒu shèn qí 。
 【nà zhà lìng 】yíng zhēn zhe jiǔ bēi ,zé bú rú sāng má fǎng zhī ;qīng luó xì sī ,zé bú rú jīng chāi bù yī ;zhēn
xiū měi wèi ,zé bú rú jiā cháng fàn shí 。miǎn dé qì jiù rén yíng xīn xù ,dào dà lái wú shì wú fēi 。
 【què tà zhī 】zuó rì gè xù bié lí ,jīn rì gè dài xiàng shí 。yǎn miàn qián qiū yuè chūn huā ,tóu zhí shàng tù zǒu wū
fēi 。tàn guāng yīn bái jū guò xì ,wǒ zé pà xià chǎng tóu lè jí shēng bēi 。
 【jì shēng cǎo 】zǎo xún gè guī qiū rì ,jí huí tóu yě shì chí ,shuí dài yào péi kuáng bàn zuì yàn jiān lì ,shuí dài yào
yíng yán mài qiào mén qián yǐ ,shuí dài yào dǎ yá shàn kǒu xián táo qì 。shǎo bú dé huā nóng jiǔ yàn yǒu shí xiū ,nà qí jiān dōng jun1
bú guǎn rén qiáo cuì 。
 【jīn zhǎn ér 】fèi zhuī péi ,xiào xiàng suí ,dōng jiā huì le xī jiā huì ,měi rì jiā féng chǎng zuò xì qiáng zhī chí 。qíng
bēi yān cuì xiù ,fān jiǔ wū luó yī 。dǐ duō shǎo xī huā chūn qǐ zǎo ,ài yuè yè mián chí 。
 【hòu tíng huā 】huàn guān shēn wú le qī ,zuò pái chǎng dǐ mù guī 。zé dài xué bú xià táng zāo kāng fù ,zěn zuò dé chū
qiáng huā lín lù qí ?shǐ le xiē qiǎo xīn jī ,nà lǐ yǒu zhēn qíng shí yì 。mí hún tāng zī wèi měi ,zhǐ tāng píng rè huǒ wēi 。
chū xiàng féng yī miàn ér xǐ ,cái bié lí biàn lèi chuí 。
 【qīng gē ér 】zǎn xià xiē jiā yuán jiā jì ,zuò bú zhe pán chán pán fèi 。bú wèn shēng shú bàn jiǔ shí ,tā biàn yào nòng
zhǎn chuán bēi 。shuō shì tán fēi ,xié yǎn xiàng kuī ,kǒu jiǎo xián chuí 。chī dé lái dōng dǎo xī wāi zuì lín lí ,shòu bú dé yān
tì qì 。
 【wěi shēng 】tiào bú chū yǐn hún líng de qǐ luó cóng ,mí zǐ dì yīng huā duì ,fèi jīng shén huā cháo yuè xī 。zuì wǔ kuáng
gē gòng yàn jí ,zūn xí shàng zuò xiǎo fú dī ,liǎn chóu méi qiáng zhěng róng yí 。nǐ biàn shì fǎ jiǔ féi yáng bú shèn měi ,zǐ bú rú
jì má niān xù ,suí yuán huó jì ,nà qí jiān fāng shì dé biàn yí 。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: